clap your hands header

About privacy declaration (English)

clapyourhands.eu is property of wudder.nl,

located at Grote Beer 80,

4501ES in Oostburg – the Netherlands

We do everything possible for us to protect your privacy.
Range
This privacy statement applies to the website clapyourhands.eu
Personal data that we collect concerning privacy
The data we need to keep this site up and running
only refer to natural persons as described by law.
Personal data are only used for the purpose of this site and
are not provided to third parties.
You can view or change privacy / personal data
You have the right to inspect your personal data and to correct them,
or to request its removal.
You can change your details by sending a request for this
to wudder.nl@gmail.com
Share personal / privacy  information
Your data will only be provided to third parties to comply with
legal obligations regarding this.
Save personal data
We keep your personal data as long as necessary, only with use
that relates to this site.
Secure your privacy data
We protect your personal data with all the resources that we have
available. If you believe that your account has been abused,
please contact wudder.nl@gmail.com
To contact us
If you have any questions or complaints about this subject, please contact us
at wudder.nl@gmail.com stating as subject ‘privacy’.
You have the right to file a privacy complaint with the
competent authorities

Nederlands

Privacyverklaring

clapyourhands.eu is eigendom van wudder.nl, 

gevestigd Grote Beer 80, 

4501ES te Oostburg – Nederland

Wij doen al het voor ons mogelijke om uw privacy te beschermen.
Bereik
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website clapyourhands.eu
Persoonsgegevens die we verzamelen i.v.m. privacy
De gegevens die wij nodig hebben om deze site in werking te laten, hebben
enkel betrekking op natuurlijke personen volgens wet beschreven.
Persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van deze site en
worden niet verstrekt aan derden.
Persoonsgegevens kunt u inzien, of wijzigen
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en om deze te corrigeren,
of om verwijdering ervan te verzoeken.
U kunt uw gegevens wijzigen door een verzoek hiertoe sturen
naar wudder.nl@gmail.com
Persoonsgegevens delen
Uw gegevens worden enkel aan derden verstrekt om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen inzake deze.
Persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is, enkel met gebruik
dat betrekking heeft op deze site.
Beveiligen van uw privacy gegevens
We beveiligen uw persoonsgegevens met alle middelen die ons ter
beschikking staan. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account,
neemt u dan contact op met wudder.nl@gmail.com
Contact met ons opnemen
Bij vragen of klachten over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met wudder.nl@gmail.com onder vermelding van het
onderwerp ‘privacy’.
U heeft het recht om klacht inzake privacy in te dienen bij de
daartoe bevoegde autoriteiten

TOP